Blogg

Hopp til meny

Truet natur – nærmere enn du tror

Erik Solheim, 10.12.2010
Den nye rødlista for arter i Norge ble nylig lansert av Artsdatabanken. Den viser at miljøvern virker, men også at vi framover må ta mer hensyn til truet natur enn vi gjør i dag.
Les resten av blogginnlegget...
Rød skogfrue

En avtale som kan forandre verden

Erik Solheim, 24.11.2010
Nylig ble nesten 200 nasjoner enige om at alle land og urbefolkninger skal få sin del av inntektene fra produkter laget av arter fra deres områder. Denne avtalen kan være med på å forandre verden.
Les resten av blogginnlegget...
Inuittkvinne med barn i den arktiske delen av Canada.

Håp for verdens truede arter

Vemund Olsen, 05.11.2010
Naturtoppmøtet i Nagoya i Japan endte godt, men det var dramatikk til det siste. På overtid ble partene enige om en tiltaksplan for å stanse utryddelsen av verdens arter innen 2020.
Les resten av blogginnlegget...
Det var på hengende håret at partene ble enige på naturtoppmøtet i Japan.

Matsikkerhet som økosystemtjeneste?

Ola T. Westengen, 25.10.2010
- Det forespeiles lange og vanskelige forhandlinger på naturtoppmøtet i Japan, men det er mulig å komme til enighet om avtaler, sier Ola T. Westengen optimistisk.
Les resten av blogginnlegget...
Rapsåker

Innspill fra norske miljøorganisasjoner til naturtoppmøtet

Disse organisasjonene står bak innspillet, 22.10.2010
- Stans avskoging og stopp alle subsidier som bidrar til tap av biomangfold, krever norske miljøorganisasjoner. De har levert et samlet innspill til miljøvernministeren før han reiser til naturtoppmøtet i Japan i neste uke.
Les resten av blogginnlegget...
Kamelon

Har naturen en pris?

Erik Solheim, 15.10.2010
Om noen dager starter toppmøtet om naturmangfold i Nagoya i Japan. Dette blir et av de viktigste møtene for naturen på mange år.
Les resten av blogginnlegget...
Ødeleggelse av natur er like dramatisk for kloden som klimaendringene, skriver Erik Solheim, før FNs toppmøte om naturmangfold.

Den sjette syndfloden

Andrew P. Kroglund, 14.10.2010
Vår tids massedød av biologiske arter har en biologisk årsak – homo sapiens.
Les resten av blogginnlegget...
Oppryddingsarbeid etter oljesøl

Livets slektskap: Naturvernets moralske grunnlag?

Sigmund Hågvar, 11.10.2010
Alle livsformer er i slekt og alle arter har en egenverdi. Det er mulig å utvide slektskapsfølelsen utover familien, og føle et moralsk ansvar også for andre livsformer.
Les resten av blogginnlegget...
Alle arter i naturen har krav på respekt og har rett til å leve.

Et blikk på sjøfuglens kår på Nord-Vestlandet

Johan Fredrik Schmedling, 30.09.2010
Arbeidet med verneplaner for hekkende sjøfugl ble startet tidlig på nittitallet, og i år er 36 områder i Møre og Romsdal vernet. Dette skal sikre sjøfuglene trygge og gode hekkeplasser, men sjøfuglene våre lever fortsatt under et konstant press.
Les resten av blogginnlegget...
Det nyopprettede naturreservatet Fugleøya ligger i Frei kommune i Møre og Romsdal.

Naturmangfold og hemmelighold

, 24.08.2010
I oktober skal det fastsettes nye mål for verdens naturmangfold under FNs konvensjon om biologisk mangfold. I dette innlegget etterlyses de norske posisjonene i forhandlingene, og en offentlig debatt om de nye målsettingene.
Les resten av blogginnlegget...
Blomkålkorall og risengrynkorall

Hvem snakker om natur?

WWF-Norge, 20.08.2010
Høyspentmastene i Hardanger blir omtalt som monstre fordi de er en visuell utfordring. Jens snakker om hvordan inngrepet kan bli mindre synlig fra fjorden. Statnett snakker om grønnmalte master og terrengtilpasning. Skremmende få snakker om et monsterinngrep i viktige naturverdier.
Les resten av blogginnlegget...
Norge har et internasjonalt ansvar for å ta vare på villreinen.

En ny epoke i norsk naturvern

Erik Solheim, 05.08.2010
Hittil har vi vernet de store områdene langt til fjells, blant annet gjennom nasjonalparkene. Nå skal vi ta vare på sårbar natur der folk bor og driver næringsvirksomhet.
Les resten av blogginnlegget...
For å opprettholde naturmangfoldet i en gammel kulturmark, så må den slås kontinuerlig.

Å ta vare på natur er god klimapolitikk

Janne Sollie, 01.07.2010
For hver grad gjennomsnittstemperaturen på jorda stiger, kan inntil 10 prosent av artene våre stå i fare for å dø ut. Men utslippskutt er ikke nok for å berge naturmangfoldet.
Les resten av blogginnlegget...
Fjellreven er en utrydningstrua art i Norge.

Mangfoldet som salderingspost

Dag Olav Hessen, 23.06.2010
Det er på tide å endre vårt verdisyn, sier professor Dag O. Hessen. Han tar til orde for en økt innsats for å ta vare på mangfoldet i naturen.
Les resten av blogginnlegget...
Lomvi

Kunnskap om artene - en viktig prioritering for fremtiden

Ivar Myklebust, 17.06.2010
Tap av arter er en av de største miljøutfordringene i vår tid. Dette tapet har konsekvenser for hvordan samspillet i naturen fungerer, og for naturens evne til å produsere de varer og tjenester som vi mennesker er avhengige av.
Les resten av blogginnlegget...
Geitrams

Tenke globalt og handle lokalt?

WWF-Norge, 26.03.2010
Bare en av ti norske kommuner har nå miljøvernleder. Hvordan kan kommunene klare det viktige miljøansvaret regjeringen forventer? Gi kommunene friske penger for å blåse liv i lokalt klima- og miljøarbeid.
Les resten av blogginnlegget...
Kulturlandskap

Et yrende mangfold kan redde framtiden

Utviklingsfondet, 19.03.2010
Det moderne bymennesket kan virke mer opptatt av et mangfold av elektroniske duppeditter med skjerm og høyttaler enn av verdens mange planter og dyr. Men våre liv her på jorda er avhengig av det enorme mangfoldet som finnes i naturen.
Les resten av blogginnlegget...
Jordbruk

Livskampen

Sigurd Tremoen, 12.03.2010
285 arter i Norge er kritisk truet, og kan være utryddet i løpet av 10 år. Ønsker vi at fjellreven på Dovrefjell skal gå tapt og forsvinne for alltid? Klarer elvemuslingen å overleve i vassdragene i Valdres? Vi kan stanse disse tapene. Spørsmålet er om vi vil.
Les resten av blogginnlegget...
Rein

Norsk naturkapital minker

Nina Jensen, 09.03.2010
Kongekrabben raserer Finnmarkskysten, tareskogen forsvinner, korallrevene trues av forsuring, sjøfuglbestandene stuper, og viktige gyteområder trues av oljenæringen og fiskeoppdrett. Dette er virkeligheten for norsk natur i 2010. På samme tid vet vi at norsk natur må gjøres mer robust for å tåle klimaendringene som kommer. Naturmangfold er vår beste livsforsikring, og FNs naturmangfoldår 2010 må bli tidsskillet for å gjøre ord til handling i naturvernet.
Les resten av blogginnlegget...
Lunde

Naturmangfold berører alle

Finn Roar Bruun, 23.02.2010
Er det vanskelig for folk flest å få øye på hva som står på spill når naturens mangfold trues?
Les resten av blogginnlegget...
Eple
Hopp til meny